Hållbar svensk fiskindustri

Välkommen till hemsidan av Bright Water Fish.

Bolagets mål är att skapa lokala arbetstillfällen genom en långsiktigt hållbar och klimatsmart fiskindustri i glesbygden.

Bright Water Fish vill skapa hållbar fiskindustri.
För levande hav och vattendrag.

Djurvänligt.
Med ny teknologi.

Bolagets verksamhet består av att bygga upp en miljövänlig fiskodling i Storsjön i Jämtland och en miljövänlig fiskodling i Lysekil.

 

NYTT (2017-11-22):

En ny och reviderad ansökan ska lämnas in i Jämtland.

Styrelsen för Bright Water Fish AB (bolaget) har fattat beslut i dag att lämna in en ny och reviderad ansökan för fiskodling vid Vejmon i Jämtland. Den nya ansökan baseras huvudsakligen på s.k. semi-closed teknik (enligt principen om bästa möjlig teknik ”BAT”)

Tekniken reducerar kraftigt partikulärt utsläpp från fiskodling. Risk för rymning av fisk reduceras kraftigt. Med denna teknik uppstår heller inget betydande sediment under odlingen.

Bakgrunden till den nya ansökan är att bolaget tillsammans med sina juridiska rådgivare noga har analyserat Mark- och miljööverdomstolens beslut och konstaterar att:

Beslutet ska tolkas så att man kan lämna in en ny ansökan som reviderats enligt de kompletteringar som bolaget tidigare själv föreslagit Mark- och Miljödomstolen (men som domstolen senare avslog med hänvisning till att de lämnats in för sent under processen).


Ovan: Sammanfattning av Mark- och miljödomstolens beslut.
Bildkopia från domstolens hemsida. Domstolen har inte berört övrigt de lägre instansernas bedömning om lämplighet av verksamhet i den valda platsen.

Det bör särskilt påpekas att de lägre instanserna i praktiken har godkänt lokaliseringen av verksamheten i Storsjön och att den högsta instansen inte alls berörde dessa frågor i sitt beslut. Den högre instansen har avslagit den tidigare ansökan endast på grund av att kompletteringarna ansågs inkommit för sent under tillståndsprocessen.

Högsta instansen har heller inte lämnat några som helst synpunkter på substansfrågorna. De lägre instansernas slutsatser om lämplig lokalisering osv kan alltså anses kvarstå.

Det finns ett antal andra dokument som även de talar för vattenbruk i regleringsmagasin och speciellt i Storsjön:

Sveriges Offentlig Utredning 2009:26, fiskeriverkets påpekande om riksintresse för vattenbruk i Storsjön, Region Jämtlands utredningar om vattenbruk i Jämtland, Aqua Nords rapport till länsstyrelsen: ”Beräkningar av närsaltsutrymme och fiskodlingspotential i Storsjön”, SMHI:s rapport nr 2015-57: ”Spridningsmönster vid fiskodlingar i Storsjön” samt ”Vattenplan för Storsjön” Jämtlands län 2016.

Miljöprövningsdelegationen (beslut den (2016-02-04) har tidigare gjort bedömningen att det även enligt den mest konservativa beräkningen förekommer tillräckligt närsaltsutrymme.

Dessutom har Mark- och Miljööverdomstolen så sent som i mars 2017 beviljat tillstånd till annan fiskodling i (södra) Storsjön.

 

 

NYTT (2017-11-19):

Bright Water Fish har blivit medlem i finsk-svenska handelskammare.
Finsk-svenska Handelskammare

 

 

NYTT (2017-11-19)

Beslut aveende fiskodling vid Vejmon i Jämtland.

Mark- och miljööverdomstol avslog bolagets ansökan på formell grund.
Bolaget överväger att lämna in en ny ansökan. 

Läs nedan varför.

Miljööverdomstol har avslagit bolagets ansökan till fiskodling vid Vejmon.

Bakgrunden till detta är följande. Teknikutvecklingen har gått kraftigt framåt under den ytterst långsamma handläggningen hos berörda myndigheter.

Bolaget hade i sin ansökan föreslagit en bättre teknisk lösning innebärande betydligt mindre utsläpp (s.k. semi-closed kassar). Bolaget föreslog därför domstolen att ålägga bolaget att utreda denna teknik inom ramen för s.k. utredningsvillkor av BAT-”Best Available Technology” – Bästa möjliga teknik.

När projektet inleddes var semi-closed tekniken inte kommersiellt tillgänglig. Detta hade möjliggjort att frågan om ny teknik, i detta fall semi-closed kassar i kombination med öppna kassar hade kunnat utvärderas och prövas för ett specifikt projekt vilket hade haft ett värde såväl för den enskilda aktören som för branschen i stort.

Detta hade också varit i linje med HaV:s agerande, särskilt då denna expertmyndighet uttalade att man ser positivt på bolagets inställning till semi-closed tekniken samt just uttalat önskemål om komplettering.

Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) anser nu i sitt beslut att ”skillnaderna mellan olika odlingstekniker och de effekter dessa har på miljön så pass stora att det inte kan anses godtagbart att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen”.

Det är inte heller möjligt enligt Mark och Miljööverdomstolen ”att genom kompletteringar ändra ansökan till att avse fiskodling med annan teknik än den bolaget sökt tillstånd för som mark- och miljödomstolen lämnat utrymme för. Rättsföljden av att ansökan är bristfällig i ovan nämnda avseende är därför enligt Mark- och miljööverdomstolen att ansökan om tillstånd ska avslås.”

Mark och miljööverdomstolen har inte sagt något om verksamhetens lämplighet. Ansökan har avslagits på formella grunder.

Beslutet innebär att det inte är möjligt att föreslå väsentligt bättre miljöteknik under pågående process.

Bolaget överväger att lämna in en ny ansökan i Jämtland inom kort. Vi anser fortfarande att inhemsk fiskproduktion är viktigt. Vi ser inte att den hållbara lösningen till lokala miljöfrågor inom primärproduktion är import av produkter från utlandet.

Många föreslår landbaserad odling som lösning. Läs gärna på vår blogg hur det går med stora landbaserade odlingar i Danmark och på Åland.

Bild ovan: Blir import från utlandet lösningen till miljöfrågor inom primärproduktion av svenska basmatvaror ?
Så kan det nämligen bli, om inte produktionen tillåtas växa i Sverige
i takt med växande befolkning och konsumption.

 

Nytt: (2017-08-21)

ladda ned

INFO: Planer kring produktion av färsk sjömat i Lysekil.
TILL ALLA INTRESSERADE I LYSEKIL.

Läs mer under rubriken Aktuellt.
*****

 

Hav

”Bright Water” betyder klart vatten och symboliserar vårt intresse
att värna miljön i vår verksamhet.

Bright Water Fish ämnar bli den främsta hållbara producenten
av högkvalitativ svensk sjömat.

Vi jobbar för Östersjön.
Och numera även för Skagerrak och Kattegatt!

KAN MAN ÄTA FISK OCH SKYDDA HAVET?

Jodå, det kan man faktiskt.

Bright Water Fish saluför miljövänliga, speciellt Östersjövänliga, seafood-produkter. Östersjön har ett problem: fosfor. Det finns helt enkelt för mycket fosfor i havet. Genom att använda Östersjöbaserad fosfor i fiskuppfödning, kan man minska fosfor i havet genom att odla fisk.

Fosfor 1

Vi saluför seafood-produkter som baseras på denna metod. Och du kan skydda Östersjön genom att välja våra seafood-produkter.

Nu utvecklar vi det samma koncept även i Lysekil genom att tillsammans med vår leverantör att ta fram ”Skagen”-fiskfoder – som vi kallar det.
Och du kan skydda Skagerrak och Kattegatt genom att välja våra seafood-produkter.

IntygBild ovan: Vi utvecklar ständigt vår kunskap om miljö.
Kursintyg utfärdats i samarbete med Göteborgs Universitet, Swemarc, Nationellt Kompetenscentrum och Jordbruksverket.

 

 

KORT OM BRIGHT WATER FISH

Bright Water Fish Sweden Ab bildades 2012 av Jussi Kähäri och har sitt säte i Krokoms kommun i Jämtland. Bolagets syfte är att bedriva fiskuppfödning, fiskförädling och därmed förenlig verksamhet.

 

Vårt koncept

Etablering av fiskuppfödning i Sverige går hand i hand med att producera bästa tänkbara kvalitet på fisken, ge minst miljöpåverkan genom bättre kontroll och kortare transportavstånd, vilket sammantaget ger högre lönsamhet och mindre miljöpåverkan.

Bild1Bild: Sammanfattning av miljöfördelar av vårt koncept.

Detta är alltså ett miljöprojekt som har ett mål att leda till ett hållbart system för produktion av sjömat genom väsentligt mindre miljöpåverkan.Våra verksamhetsorter ska utgöra en ledande miljövänlig hållbar verksamhet.


Läs vidare:

Läs här om miljöeffekter av fiskodling i sötvatten enligt Nationellt Kompetenscentrum för vattenbruk.

Bright Water Fish var också en officiell partner i ett projekt som leddes av IVL Miljöinstitut. Läs mer om detta projekt här.

Läs norsk forskningsrapport (2016) om vattenbrukets miljöeffekter här.

Läs mer under Vår vision.

Du kan också läsa om oss från vår Facebook sida: Bright Water Fish.